Programet

Veprimtaritë praktike mësimore-edukative janë ndërtuar sipas fushave kurrikulare për fëmijët e grupmoshave 3-6 vjeç, sipas linjave që duhet të ndiqen dhe duke pasur parasysh objektivat që duhet të realizojnë fëmijët, si dhe konceptet që duhet të përvetësojnë ata.

FUSHAT E TË MËSUARIT:

 • Zhvillimi gjuhësor
 • Zhvillimi matematikor
 • Edukim artistik
 • Zhvillimi shkencor
 • Zhvillim social personal
 • Zhvillim fizik dhe shëndetësor

Zhvillimi gjuhësor

 • Bashkëbisedimi.
 • Zhvillimi i të folurit.
 • Përdorimi i rimës, poezisë e muzikës.
 • Lojra me fjalë.
 • Lidhja e fjalës me shkronjën, tingullin dhe gërmën.
 • Leximi së bashku çdo ditë.
 • Mirëmbajtja e librave.

Zhvillimi matematikor

 • Njohja e numrave.
 • Numerimi i objekteve.
 • Përshkrimi dhe emërtimi i formave gjeometrike.
 • Veprime të thjeshta matematikore.
 • Klasifikimi i sendeve dhe grupimi.
 • Krijimi i problemave nga vetë fëmija.
 • Koncepte matematikore.

Edukimi artistik

 • Punime në pikturë.
 • Punime me mjete rrethanore.
 • Punime aplikative.
 • Prerje, ngjitje.
 • Lojra muzikore.
 • Këngë.
 • Dëgjim muzikor.
 • Vallëzim.

Zhvillim shkencor

 • Njohja e vetvetes.
 • Njohuri mbi kafshët.
 • Njohuri mbi natyrën.
 • Njohuri mbi shoqërinë dhe familjen.
 • Njohuri rreth koncepteve gjeografike.
 • Njohuri për historinë.

Zhvillimi social dhe personal

 • Rregullat dhe qëndrimet.
 • Vetësiguria dhe respekti për veten.
 • Krijimi i marrëdhënieve.
 • Sjellja dhe vetëkontrolli.
 • Vetëkujdesi.
 • Ndjenja e komunitetit.

Zhvillimi fizik dhe shëndetësor

 • Orientimi në hapësirë.
 • Lëvizja.
 • Ndërgjegjësimi për shëndetin dhe trupin.
 • Përdorimi i mjeteve dhe materialeve.

AKTIVITETE JASHTË KLASE

 • Ekskursione.
 • Ushtrime gjimnastikore.
 • Lojra në natyrë.
 • Vizita në qendra historike.
 • Teatri i kukullave.

programi